.

Visie op leven en werken

Leven is onuitputtelijk, overvloedig en overal aanwezig.

Wij zijn geboeid door dit leven en door het veld van overvloed. Naar hoe individuen, groepen en organisaties dit gestalte geven, wat hen drijft, vanuit welke (kracht)bronnen ze in de wereld willen staan, wat ze willen betekenen voor zichzelf, voor anderen en voor het grotere geheel.

Leven staat nooit op zichzelf alleen.

Wij geloven dat alles met alles en iedereen verbonden is, dat wat één doet, ook impact heeft op wat rond hem bestaat. Ook binnen organisaties is dit het geval. Daarom willen wij breed kijken, en aandacht blijven geven aan het ruime geheel. Aandacht hebben voor verbinding, samenwerking, kwaliteit van relaties. Op elk moment en binnen elk proces.

Wij geloven dat alles op alles reageert. En dat dit ook geldt voor hoe wij in relatie gaan met onze cliënt en organisaties. Dat de wijze waarop wij in relatie stappen met een cliënt van invloed is op het resultaat. Wij willen dit doen met het grootst mogelijk respect voor de eigenheid en hierin waarden-vol handelen.

Een organisatie staat nooit op zichzelf, zij is ingebed in een samenleving, zij heeft een plek op onze aarde en in het universum. Ook die dimensie vraagt om zorg en aandacht. Wij willen onze ogen hiervoor geopend houden. Leven staat nooit op zichzelf alleen.

Leven is ontwikkeling tot het volledige zijn.
Elke boom, elke plant, elke bloem vertrekt vanuit het zaad, waarin de volle potentie aanwezig is om helemaal tot zichzelf uit te groeien.

Ook mensen zijn wezens op weg naar de grootst mogelijke manifestatie van hun zijn. In wat zij doen, trachten zij uitdrukking te geven aan zichzelf en zo hun leven vorm te geven.

We zijn ervan overtuigd dat alles in de kiem aanwezig is, wij willen het helpen ontluiken en groeien. En de weg wordt hiermee een doel. Bewust een weg gaan en ontdekken, is even belangrijk als aankomen bij een eindpunt. Daarom gaat onze aandacht expliciet naar krachten, talenten, mogelijkheden, groei en ontwikkeling, ook als dit niet zo vanzelfsprekend lijkt. Ieder mens wil gezien worden en zijn bestaan erkend weten.

De mens, en op dezelfde wijze een organisatie, die zijn weg gaat vanuit zijn essentie naar een voor hem zinvolle bestemming, brengt daarbij het beste van zichzelf naar boven. Wij helpen bewuste keuzes maken in tijd en ruimte, in contact met eigen mogelijkheden, kwaliteiten en behoeften. Op deze manier willen wij een voortdurend bewegend punt van evenwicht helpen realiseren. Wij geloven dat mensen die bewust vanuit dit dynamisch evenwicht leven en werken zich gelukkiger voelen en tegelijk hun grootste bijdrage kunnen leveren aan hun organisatie, hun leefwereld.

Elke boom, elke plant, elke bloem kent zijn biotoop: de hoeveelheid zon en regen, de aarde waarin de plant kan wortelen, de aanwezige voedingstoffen. Elke boom, elke plant, elke bloem is daarin ook verschillend: sommigen bloeien op de top van een berg, anderen in het beschutte dal, nog anderen in het bos of zelfs in de woestijn.
Als de biotoop past dan ontstaan de sterkste bomen, planten en bloemen, die als vanzelf stevig naar het licht toe groeien. Hun volledig vermogen wordt dan stralend zichtbaar.

Mensen worden zichzelf binnen een bepaalde context. Die context kan zeer passend zijn, waardoor de ontplooiing tot stand komt. Soms gaat dit vanzelf, als de biotoop volledig afgestemd is op wie iemand is. Soms loopt dit moeizaam, als de grond niet de meest optimale is. Soms vraagt dit om inzicht en ondersteuning.

Voor velen is werk het veld waarin mensen zich ten volle trachten te manifesteren; tegelijk is werk niet het enige: de familiale context, het vrijetijdsgebeuren, diverse engagementen, leer- en ontwikkelingspaden zijn alle mogelijkheden om zich als mens uit te drukken en hierin de ervaring van zin en betekenis te beleven.

Daarom geloven wij dat in de mate dat mensen zich op hun eigen spoor bevinden zich maximaal kunnen uitdrukken naar hun volledige potentie en van daaruit de grootst mogelijke toegevoegde waarde hebben voor zichzelf, voor de relaties die ze aangaan, voor hun omgeving, voor de organisatie of het bedrijf, voor de wereld.

Meer nog, als mensen gaan samenwerken elk vanuit zijn kern, dan ontstaat uit deze synergie de sterkste dynamiek, dan wordt de som van de individuen overstegen en de ziel van een organisatie neergezet. Elke organisatie is fundamenteel een relatie van mensen die samen verbonden ook samen zingeving creëren. Dit wordt gestalte gegeven doorheen alle processen en systemen. Wij kiezen hier voor een bewuste verbinding.

Binnen die context wordt leiderschap een dienend leiderschap, waar ieder op zijn plek en in zijn rol verantwoordelijkheid opneemt.

Planten en bloemen leven binnen steeds veranderende omstandigheden. Seizoenen komen en gaan, er komen andere planten bij, en soms verdwijnen er ook. Vertrekkend van kleine kwetsbare kiemen veranderen ze zelf voortdurend van vorm in een spiraalvormige beweging naar het licht toe. Tot het moment dat ze vruchten krijgen en zelf zaad gaan dragen. Dan kan het bestaan verder gezet worden.

Mensen en in uitbreiding organisaties, zijn levende, zich voortdurend bewegende en ontwikkelende systemen. Het eindpunt is daarom nooit vast, maar beweegt voortdurend. Wij geloven ook dat er wetmatigheden zijn die hun invloed kennen op elke ontwikkeling. Het optimaliseren van deze ontwikkeling is ons doel.

Zorgzaam kijken wat mensen nodig hebben om sterker te worden, in harmonie met de seizoenen van het leven. En even zorgzaam naar de organisatie: helpen 'zingevend' te organiseren en een voortdurend bewegend punt van evenwicht helpen realiseren.


Deze tekst ontstond na jarenlang ontmoeten, ervaringen delen, visie verkennen.
Myrielle Meeus, mede-oprichter van Evenwicht in 2000 (en nu met pensioen) hield de pen vast. 

Ontdek wat het gezelschap van Evenwicht nog meer voor je kan betekenen